Intermediate Moo Duk Kwan Tae Kwon Do

More Views

Intermediate Moo Duk Kwan Tae Kwon Do

$20.95

Details:

Dr. Richard Chun covers the intermediate forms and techniques of moo duk kwan taekwondo: palgwe sa chang; palgwe o chang; palgwe yook chang; kibons 1, 2, 3, 4 and 5; chulki cho dan; and bal-sek.